fbpx

Regulamin korzystania z usług Serwisu

NINIEJSZA WITRYNA I POWIĄZANE Z NIĄ USŁUGI OFEROWANE SĄ ZGODNIE Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI. DALSZE KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZASADY I WARUNKI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ NINIEJSZĄ WITRYNĘ.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wykonywane przez Usługodawcę.

2. Regulamin określa:

2.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2.2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
2.3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
2.4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
2.5. odpowiedzialność stron.

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Usługodawca – podmiot make-SOFT Marcin Kazimierczak z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 16b,
66-400 Gorzów Wlkp., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5992341272.

3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie.

4. Regulamin – niniejszy regulamin;

5. Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego udostępniony przez Usługodawcę na serwerach internetowych pod adresami:

6. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi udostępnionej w Serwisie. Szczegółowe zasady świadczenia usług mogą określać odrębne regulaminy umieszczone w Serwisie.

2. Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach usług Serwisu świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi, w szczególności umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Usługodawcy, w tym związanymi z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, oraz aktualną ofertą w zakresie świadczonych usług.

3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

3.1. usługi informacyjne;
3.2. usługi komunikacyjne;
3.3. usługi w zakresie rejestracji;
3.4. usługi w zakresie personalizacji kont,
3.5. usługi w zakresie korzystania z aplikacji internetowych.

4. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w Serwisie poprzez wyświetlanie strony internetowej o określonym adresie URL, zawierającej dane, indywidualnie żądane przez Usługobiorcę.

5. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na żądanie Usługobiorcy komunikacji z Usługodawcą. Usługi komunikacyjne mogą być świadczone w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnianych w ramach.

6. Usługi w zakresie rejestracji umożliwiają założenie konta Usługobiorcy w Serwisie przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Założenie konta w Serwisie umożliwia Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych usług udostępnionych przez Usługodawcę.

7. Usługi w zakresie personalizacji konta umożliwiają zarejestrowanym Usługobiorcom dostosowanie konta do ich indywidualnych preferencji w zakresie korzystania z Serwisu.

8. Usługi w zakresie korzystania z aplikacji internetowych dostępnych w Serwisie umożliwiają skorzystanie z funkcji oferowanych w ramach poszczególnych aplikacji.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu są następujące:

a. połączenie z Internetem;
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę̨ internetową.

2. Usługobiorca, aby prawidłowo korzystać z usług Serwisu powinien dysponować́ sprzętem komputerowym z zainstalowanym oprogramowaniem spełniającym poniższe wymogi:

a. włączona obsługa cookie i JavaScript;
b. ekran o rozdzielczości minimum 1240×768;
c. przeglądarka: Firefox, Opera, Chrome, Safari – w wersji co najmniej najnowszej lub wersji poprzedzającą najnowszą wersję oraz Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0.

Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

3. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem usług Serwisu.

4. W przypadku, gdy Usługobiorca nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu oraz zastrzega, że jakość świadczonych w Serwisie usług może ulec obniżeniu.

5. Świadczenie usług Serwisu odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

§ 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, a w określonych przypadkach również na podstawie szczegółowych zasad świadczenia usług, o których mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu, jeśli zostały wprowadzone przez Usługodawcę.

2. Usługobiorca nieposiadający konta w Serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje sią automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

3. Usługobiorca posiadający konto w Serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi posiadania konta poprzez skorzystanie z możliwości usunięcia konta.

§ 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług udostępnianych w Serwisie.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected].

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

4. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: adres e-mail składającego reklamację oraz opis problemu będącego przedmiotem reklamacji.

5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając odpowiedź na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 6. Reklamacje niezawierające danych wskazanych w pkt 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

6. Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki (linki) do stron internetowych osób trzecich. Z odnośników tych użytkownik korzysta na własne ryzyko. Firma make-SOFT nie odpowiada za informacje znajdujące się na stronach internetowych osób trzecich.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca poważnie traktuje swoją rolę, jaką odgrywa w zapewnieniu ekosystemie prywatności i bezpieczeństwa danych. W tym celu został Usługodawca wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Użytkownik może się zapoznać z deklaracją Polityki bezpieczeństwa informacji pod adresem https://www.make-soft.pl/firma/polityka-bezpieczenstwa-informacji/.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją usług Usługodawcy,
b. wysyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem usług,
c. odmowy świadczenia usług, jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres poczty elektronicznej (jeśli usługa tego wymaga),
d. dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania usług Serwisu.

3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. utratę przez Użytkownika i Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
c. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

4. Usługobiorca zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki DDoS).

5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny oraz podjęcie .

6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym celu przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w sposób określony w polityce prywatności.

7. Dane osobowe pochodzące od Usługobiorcy mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do przesyłania informacji handlowych (z wykorzystaniem końcowych urządzeń elektronicznych) wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

8. Usługodawca może zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.

2. O zmianie regulaminów oraz polityk Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Usługobiorcę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, o ile w jego posiadaniu jest Usługodawca.

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

Data aktualizacji: 14 marca 2020 roku.