fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. WSTĘP

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do make-SOFT Marcin Kazimierczak lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku z korzystaniem ze stron internetowych, bądź kontaktując się z nami oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności przyjętą w podmiocie „make-SOFT Marcin Kazimierczak”, zwanej dalej Administratorem lub „MAKE-SOFT”.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do make-SOFT Marcin Kazimierczak lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku z korzystaniem ze stron internetowych, bądź kontaktując się z nami oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności przyjętą w podmiocie „make-SOFT Marcin Kazimierczak”, zwanej dalej Administratorem lub „MAKE-SOFT”.

Każdego użytkownika stron internetowych znajdujących się w domenie „make-soft.pl” zwanych dalej Serwisem obowiązuje aktualny regulamin.

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania danych osobowych podczas korzystania z niniejszej strony. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj strony www.make-soft.pl.

2. POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Użytkownik – reprezentant podmiotu oferującego produkty firmy make-SOFT Marcin Kazimierczak,  subskrybent newslettera, osoba zadająca pytanie, osoba odwiedzającą strony należące do MAKE-SOFT.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez MAKE-SOFT drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj: przeglądanie stron internetowych, usługi wsparcia technicznego (help-desk), zapis do newslettera, wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.

3. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając swoje Dane osobowe na stronie www.make-soft.pl i innych należących do Administratora, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Administratora w sposób opisany w niniejszej Polityce.

4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest Marcin Kazimierczak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą make-SOFT Marcin Kazimierczak z siedzibą przy ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (+48) 691 185 359.

5. POUFNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ

Informujemy, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Dotyczy to w szczególności ochrony Państwa danych osobowych przed niezamierzonym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, które są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w jakikolwiek inny sposób.

W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, bezwzględnie wymagamy przez te podmioty wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych oraz wysokiego standardu bezpieczeństwa.

Środki bezpieczeństwa obejmują na przykład stosowanie nowoczesnego oprogramowania zabezpieczającego i procedur szyfrowania, fizyczną kontrolę dostępu, koncepcje autoryzacji, pseudonimizację i inne środki ostrożności w celu ochrony przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zapobiegania im.

6. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są zbierane w związku z prowadzoną przez nas działalności w różnych celach za pośrednictwem tej strony internetowej, gdy przekazujesz nam je z własnej inicjatywy wypełniając formularze lub wysyłając do nas wiadomość e-mail.

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Dane osobowe są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

6.1. Projektowania i świadczenia usług
Świadczymy na rzecz naszych klientów usługi z zakresu doradztwa IT, audytów bezpieczeństwa informacji, projektowania i wdrażania usług związanych technologiami komunikacyjno-informacyjnymi, utrzymania systemów teleinformatycznych.
Dane mogą być gromadzone i przetwarzane w co najmniej jednym z następujących celów:

 • realizacji czynności umownych oraz poprzedzających zawarcie umowy – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), m.in. kontaktowania się z Osobami Trzecimi naszych klientów;
 • rachunkowości – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność wynikająca z przepisów prawa (art. 6. ust. 1 lic. c RODO),
 • projektowania i wdrażania usług własnych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku lub świadczoną usługą;
 • utrzymania systemów teleinformatycznych – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

6.2. Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wyrażenie zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w formie elektronicznej lub telefonicznej jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego wobec Państwa.

Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • oferowaniu produktów i usług poprzez przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe – podstawa prawna przetwarzania – wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), na podstawie zgłoszonego żądania;
 • prowadzenie działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług – podstawa prawna przetwarzania – wyrażona zgoda ( 6 ust. 1 lit. a RODO), poprzez przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie newslettera;
 • prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na analityce odwiedzin stron internetowych;
 • udostępnianiu zbioru sieci dystrybucji produktów i usług podstawa – prawna przetwarzania – wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), na podstawie zgłoszonego żądania;
 • angażowaniem sieci społeczności klientów – podstawa prawna przetwarzania – wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z organizowanymi konkursami i akcjami promocyjnymi;

Oznacza to, że:

 • jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail lub teleadresowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji.
 • podstawą przetwarzania danych może być także uzasadniony interes Administratora polegający zbieraniu danych z ogólnodostępnych źródeł do celu marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dotyczących wejść na stronę internetową i działaniach (pobieranie plików, przesyłanie formularza kontaktowego) Administrator dokonuje analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego oddziałujące.

6.2.1. Przeglądanie strony internetowej

Dane wszystkich podmiotów korzystających ze Strony internetowej , przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w za pośrednictwem Usług, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania -niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw, który polega na rejestrowaniu aktywności w logach systemowych – zasady przetwarzania danych osobowych do celów bezpieczeństwa teleinformatycznego opisano w punkcie „BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE”;
 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w punkcie „REMARKETING”;

6.2.2. Formularz kontaktowy

Na stronach internetowych Administratora istnieje możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw, który polega na rejestrowaniu aktywności w logach systemowych – zasady przetwarzania danych osobowych do celów bezpieczeństwa teleinformatycznego opisano w punkcie „BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE”;

Aby redukować spam możemy używać w formularzach usługi Google reCAPTCHA, która weryfikuje i odrzuca zachowania wskazujące na działalność użytkowników o charakterze zautomatyzowanym (tzw. „robotów”). Usługa ta może przetwarzać zachowanie użytkownika naszej strony internetowej.

6.2.3. Newsletter

Administrator do wysyłania newslettera wykorzystuje oprogramowanie, które zbiera dane kontaktowe, dystrybuuje nasz biuletyn i śledzi podejmowane przez ciebie działania, które pomagają nam w mierzeniu wydajności strony internetowej i biuletynów.

Nasze biuletyny zawierają piksele śledzące. Ten piksel jest osadzony w wiadomościach e-mail i pozwala nam analizować sukces naszych biuletynów. Z powodu tych pikseli śledzących możemy sprawdzić, czy i kiedy otworzysz wiadomość e-mail, która zawiera linki w klikniętej wiadomości e-mail oraz strony odwiedzane w naszej witrynie. Takie zachowanie nie jest przekazywane stronom trzecim. Wszystkie dane przesłane w momencie subskrypcji naszego biuletynu są przechowywane na naszych serwerach.

W dowolnym momencie możesz zostać usunięty z naszej listy biuletynów, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji podany w każdym e-mailu.

6.2.4. Korzystanie z mediów społecznościowych

Chociaż możemy mieć oficjalne profile na platformach społecznościowych, użytkownicy powinni zweryfikować autentyczność takich profili przed rozpoczęciem korzystania z nich lub udostępnienia informacji takim profilom. Nigdy nie będziemy prosić o hasła użytkowników ani dane osobowe na platformach społecznościowych. Użytkownikom zaleca się odpowiednie zachowanie podczas interakcji z nami w mediach społecznościowych.

Mogą zaistnieć sytuacje, w których nasza strona internetowa zawiera przyciski udostępniania społecznościowego, które pomagają udostępniać treści internetowe bezpośrednio ze stron internetowych na odpowiednie platformy mediów społecznościowych. Korzystasz z przycisków udostępniania społecznościowego według własnego uznania i akceptujesz, że może to opublikować treść w kanale lub stronie profilu w mediach społecznościowych. Więcej informacji na temat niektórych zasad prywatności i korzystania z mediów społecznościowych można znaleźć w sekcji zasobów poniżej.

6.2.5. Remarketing

Administrator wykorzystuje remarketingowe śledzące pliki cookie i piksele konwersji od dostawców takich jak Google i Facebook w celu przedstawienia specjalnych ofert naszych usług za pośrednictwem sieci partnerskiej Google i sieci społecznościowej. Oznacza to, że możesz zobaczyć reklamę jednej z naszych usług w wyniku odwiedzenia naszej strony internetowej. Do remarketingu używamy następujących zewnętrznych dostawców usług:

6.3. Rekrutacja

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań rekrutacyjnych. Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów kodeksu pracy – podstawa prawna przetwarzania – obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzeniu przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawa prawna przetwarzania – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

6.4. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Aktywność Użytkownika, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Dane te mogą być gromadzone i przetwarzane w celu:

 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu zapewnienia rozliczalności czynności podejmowanych przez Użytkowników w użytkowanych przez Administratora systemach;

Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Administrator oświadcza, że na stronie www.make-soft.pl i innych serwisach internetowych należących do Administratora używamy cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika odwiedzającego strony internetowe. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – m.in. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Usługach.

Pliki cookies używane na stronie internetowej www.makesoft.pl i innych należących do Administratora mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik ma możliwość określenia ustawień w oknie dialogowym, wywoływanym po wejściu na stronę internetową.

Rodzaje wykorzystywanych przez Administratora pliki cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie;

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

8. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 13 lat („Dzieci”).
Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia.
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami.
Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 • W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”  np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera, umowy uczestnictwa w naszym programie lojalnościowym, zakończenia postępowania reklamacyjnego, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych.

Do niektórych z Państwa danych osobowych mogą uzyskać dostęp:

 • Zaufani usługodawcy, będący stronami trzecimi i działający jako podwykonawcy (tzn. przetwarzający dane), którzy w naszym imieniu będą realizować pewne usługi niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej (niektórzy z tych dostawców usług uzyskują lub mają dostęp do danych podanych przez Państwo, np. adresów e-mail).

Dostarczamy im wyłącznie takie informacje, których potrzebują przy świadczeniu tego rodzaju usług i wymagamy, by nie korzystali z Państwa danych osobowych w jakimkolwiek innym celu. Ci dostawcy usług będą działać wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy MAKE-SOFT i będą umownie zobowiązani do zapewnienia takiego poziomu zabezpieczenia i poufności Państwa danych osobowych, do zapewnienia którego zobowiązane jest firma MAKE-SOFT oraz do przestrzegania mających zastosowanie praw i przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Na przykład, wykorzystujemy dostawców usług w celu organizacji obsługi klienta, wprowadzania promocji, dalszego rozwoju naszej oferty internetowej, komunikacji i kontaktu z naszymi klientami, organizacji wydarzeń/imprez itp. Wykorzystujemy również dostawców w związku z korzystaniem z usług informatycznych (usługi hostingu, utrzymania baz danych, infrastruktury informatycznej,  itd.).

Z listą zaufanych partnerów możesz zapoznać się TUTAJ.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony, następuje po zawarciu standardowych klauzul umownych UE lub innych gwarancji odpowiedniej ochrony danych w rozumieniu rozdziału V RODO.

Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe organizacji międzynarodowej (Amazon Web Services, Google, Facebook, itd.).

Amazon Web Services, Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

Więcej o Tarczy Prywatności EU-USA:
http://www.een.org.pl/index.php/prawo/articles/program-tarcza-prywatnosci-a-bezpieczenstwo-danych-osobowych-obywateli-ue.html

12. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Administratora:

 • Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych;
 • Prawo do sprostowania przetwarzanych danych;
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych;
 • Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Administrator rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wniosek dotyczący realizacji praw wyżej wymienionych można złożyć za pomocą poczty  tradycyjnej pisząc na adres: ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. lub poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • kto składa wniosek;
 • z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.);

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Administrator zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku.

W obu powyższych sytuacjach Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

13. Prawo wycofania zgody

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.

Jeżeli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie  Twoich danych osobowych, możesz to zrobić w następujący sposób:

 • wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na [email protected] lub
 • kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

14. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzoru:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00

15. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Administrator wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników.

16. ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.make-soft.pl/polityka-prywatnosci oraz zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

17. KONTAKT Z NAMI

Jeśli chciałbyś poprosić o informacje na temat swoich przechowywanych danych lub więcej informacji na temat polityki prywatności, proszę wysłać e-mail lub list wyraźnie podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail na adres:
ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: [email protected]